Bundel je verzekering

9.0
276 reviews
Besparen op je
verzekeringen
Al je verzekeringen
op één plek
Altijd persoonlijk
consult

Contactgegevens

Middle Man Verzekeringen B.V.
Adres: Stratumsedijk 44, 5611 NE Eindhoven Telefoon: 040-3041136
E-mail: info@middleman.nl
Internet:
Handelsregisternummer: 82057192
AFM vergunningsnummer: 12016626

Openingstijden

09.00 uur tot 17.00 uur tijdens werkdagen. Buiten kantooruren uitsluitend op afspraak.

Aangesloten Instelling bij Centrale organisatie Financieel Zeker

Onze organisatie is als Aangesloten Instelling verbonden aan de Centrale Organisatie Financieel Zeker in het kader van de Wft (Wet financieel toezicht) en als zodanig ingeschreven in het register van de AFM (www.afm.nl). Dit houdt in dat alle adviezen op gebied van financiële producten en bemiddeling bij financiële producten door ons wordt uitgevoerd onder de deskundigsheidsverantwoordelijkheid van de Centrale Organisatie. De Centrale Organisatie controleert daarvoor de inhoud van het advies voordat wij dit advies aan u uitbrengen of deze voldoet aan de door u gestelde wensen en wet- en regelgeving en verzorgt en controleert de (administratieve) bemiddeling van het door u aangevraagde financiële product. Voor u dus een extra zekerheid over de kwaliteit van het advies wat wij u geven.

Middle Man Verzekeringen B.V.

Onze dienstverlening bestaat uit het adviseren en verlenen van nazorg inzake de onderstaande gebieden. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

Hypotheken
Risico's afdekken zoals bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering of woonlastenverzekering bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.
Vermogen of aanvullend pensioen opbouwen. Verzekeren van de kosten van uitvaart. Schadeverzekeringen voor particulieren (inclusief zorgverzekeringen).
Schadeverzekeringen voor bedrijven.
Inkomensvoorzieningen en daaraan gerelateerde verzekeringen zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid voor de ondernemer, verzuimverzekeringen
Geld lenen voor consumptieve doeleinden, bijvoorbeeld de aankoop van een auto

Ons kantoor en de Centrale Organisatie Financieel Zeker zijn adviesvrij en onafhankelijk

Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben met banken, geldverstrekkers en/of verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast is onze organisatie een volledig zelfstandige onderneming en werken wij voor eigen rekening en risico. Geen enkele bank, verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder van financiële producten heeft een aandeel in ons bedrijf. Wij zijn dus geheel onafhankelijk. Het belang van u als (toekomstige) klant staat voorop. Daarom verplichten wij ons zelf om:

Duidelijkheid te geven over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;
Een objectieve analyse te maken van financiële instellingen waarbij gekeken wordt welke partij het best aansluit bij uw wensen en mogelijkheden;
U een persoonlijk advies te geven passend bij uw wensen, mogelijkheden en situatie;
U nazorg te bieden en uw vragen op het gebied van financiële producten te beantwoorden.

Registratie en vergunning

Middels de Centrale Organisatie zijn wij bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld:

 1. Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienr 12016626, www.afm.nl

 2. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienr , www.kifid.nl. Mocht u een klacht hebben

  over onze dienstverlening en wij komen er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het KIFID, Postbus

  93257, 2509 AG Den Haag, www.kifid.nl

 3. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering polisnummer

 4. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH): Ook zijn één of meerdere van onze adviseurs

  ingeschreven in het register van SEH, www.seh.nl

De Centrale Organisatie Financieel Zeker heeft een AFM-vergunning om te adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet, levens- en inkomensverzekeringen, particuliere en zakelijke schadeverzekeringen, consumptieve kredieten, spaarrekeningen, betaalrekeningen en elektronisch geld. Ook kan in voorkomende situaties de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht betrokken worden.

Wat doen wij voor u

Ons kantoor adviseert en bemiddelt op de gebieden zoals genoemd hierboven. In het kader van deze financiële producten zullen wij u naar aanleiding van een inventarisatiegesprek adviseren en, indien u een gevolg wilt geven aan het advies, bemiddelen tussen u en de betreffende Aanbieder (bank en/of verzekeraar) van (een) financieel product. Hierbij zullen wij voor u op zoek gaan naar de beste prijs kwaliteit verhouding.

De wijze waarop onze organisatie beloond wordt

Vanaf 1 januari 2013 is het verboden dat een bank of verzekeraar een provisie voldoet aan een tussenpersoon met uitzondering voor de financiële producten schadeverzekeringen en consumptieve kredieten. Bij onze organisatie heeft u de keuze uit meerdere beloningsmogelijkheden. U bepaalt tijdens het inventarisatiegesprek in overleg met ons welke beloningswijze uw voorkeur heeft. U heeft onder meer de keuze uit: provisie (bij niet complexe producten zoals schadeverzekeringen en kredieten), vast tarief, uurtarief en/of abonnement.

Beheerst beloningsbeleid

Binnen de centrale organisatie bestaat de beloning van medewerkers voor het grootste gedeelte uit een vast en marktconform salaris. Afhankelijk van hun functie en functioneren kunnen medewerkers daarnaast ook een beperkte variabele beloning ontvangen. Het financieel advieskantoor dat is aangesloten, ontvangt de volledige vergoeding voor de geleverde diensten. Deze vergoeding wordt aangewend ter dekking van de bedrijfskosten van het financieel advieskantoor en voor zijn uiteindelijke arbeidsbeloning. Van alle inkomsten draagt ieder bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoor een deel af aan de centrale organisatie ter dekking van onder meer de werkzaamheden in kader van de adviescontrole en bemiddeling. Voor de gehele organisatie geldt dat het klantbelang te allen tijde voorop staat. Financieel Zeker ziet toe op integer en klantgericht handelen van de door bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoren en controleert ieder advies op passendheid. Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen getroffen om te voorkomen dat de (financiële) belangen van de organisatie, haar medewerkers en de van de bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoren prevaleren boven die van de klant. Financieel Zeker is van mening dat zij ook hiermee mogelijke negatieve effecten van variabele beloning en vrijheid in mate van tariefstelling verder beperkt en beheerst.

Wat vragen wij van u?

Om u persoonlijke belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken aan u.

Aangeven van uw wensen en behoeften
Juiste en volledige informatieverstrekking Aanleveren van relevante documenten
Feedback op de kwaliteit van onze dienstverlening Commitment om samen met ons aan de slag te gaan U bestudeert de informatie die u van ons ontvangt U stelt ons vragen als iets voor u onduidelijk is

Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens
Opdrachtnemer verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben. Ook zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wanneer wij beginnen met onze dienstverlening aan u, en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij die verwerken in onze systemen.
Bewaartermijnen
Opdrachtnemer bewaart persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst.
Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs (onder doorhaling van uw BSN nummer en foto). Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren. De contactinformatie van ons kantoor vindt u op de eerste pagina van deze Dienstenwijzer. U kunt ons ook laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit eveneens schriftelijk kenbaar maken aan ons.
Delen met derden, toestemmingsverklaring.
Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings-, nazorg- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFid, toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract of overeenkomst (opdracht tot dienstverlening) die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Het betreft hier onder anderen: namen, geboortedata en adresgegevens, produkt- onderpandsgegevens, looptijden. Op grond van deze verklaring mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat opdrachtnemer bevoegd is om de gegevens te ontvangen/door te geven om genoemd doel te bereiken. Deze toestemming eindigt wanneer het doel is bereikt of als u de toestemming eerder schriftelijk heeft ingetrokken. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.
Beveiliging
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Als u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u hierover contact opnemen met ons.

Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Onze dienstverlening is aan wettelijke regels gebonden. Deze regels kunnen gevolgen voor u hebben en wij informeren u daar hierbij over. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingevoerd. De WWFT regelt het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties die op onder meer advocaten, notarissen, belastingadviseurs en financieel dienstverleners rusten.

Meldplicht ongebruikelijke transacties

De WWFT schrijft voor dat wij iedere transactie met een ongebruikelijk karakter moeten melden bij een landelijk meldpunt (FIU-Nederland). Een meldplicht bestaat in ieder geval wanneer er sprake is van een transactie van € 10.000,00 of meer (juli 2018) betaald aan ons of door onze tussenkomst in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Ook dienen transacties die aan politie of Openbaar Ministerie dienen te worden gemeld, omdat zij mogelijkerwijs verband houden met witwassen of financieren van terrorisme, te worden gemeld. Tot slot bestaat er voor ons een meldplicht bij transacties waarbij wij aanleiding hebben om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. In de gevallen waarin een meldplicht bestaat, kunnen wij ons niet aan die meldplicht onttrekken op grond van onze geheimhoudingsplicht en ons verschoningsrecht. Het spreekt voor zich dat wij onze geheimhoudingsplicht in alle overige gevallen strikt zullen naleven. Wij realiseren ons dat deze wetgeving voor zowel u als voor ons (administratieve) lasten met zich meebrengt. Het niet voldoen aan de wet kan met zich meebrengen dat wij tucht-, straf- of bestuursrechtelijke sancties krijgen opgelegd. Wij vragen daarom om uw begrip voor de gevolgen die de WWFT voor u en voor ons met zich meebrengt.

Beëindiging relatie met ons kantoor

Als er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt een andere financiële dienstverlener verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar dit ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

Klachtenprocedure

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons: Als u een klacht hebt over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut: mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Voor de fase Ombudsman wordt geen klachtengeld geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kunt u de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Ook voor de fase Geschillencommissie is geen klachtengeld door de klager verschuldigd. Mocht u meer informatie nodig hebben, dan kunt u hiervoor terecht op de website: www.kifid.nl.

Delen van mijn gegevens

Door op verzenden te klikken bij het door mij zojuist ingevulde formulier op deze website geef ik Middle Man toestemming mij telefonisch en per e-mail te informeren over de mogelijkheden van zijn/haar producten en diensten. Tevens mag Middle Man mij op de hoogte houden via de digitale nieuwsbrief. Ik heb altijd de mogelijkheid mij hierop uit te schrijven.

Zij besparen maandelijks

Hoe het werkt

Stap1

Vul eenvoudig het formulier in

Vraag geheel gratis en vrijblijvend een besparingscheck aan.

Stap2

Wij checken of jij kunt besparen!

Zo ja, dan krijg je van ons een gratis intake met onze specialist t.w.v. €95,00.

Stap3

Alles goed geregeld

Geniet van alle voordelen die je krijgt wanneer je je verzekeringen bundelt!

Waarom bundeljeverzekering
de beste keuze is voor jou!

Over ons

Er zijn talloze opties om online je premie te berekenen. Toch is ieder zijn persoonlijke of zakelijke situatie anders. Daarom geven we je liever een goed advies, op basis van jouw persoonlijk of zakelijke situatie. We zijn de persoonlijke tussenschakel tussen jou en de beste aanbieders en bekijken samen welke verzekeringen je echt nodig hebt. Zo heb je één vast aanspreekpunt voor al jouw persoonlijke en zakelijke verzekeringen.

Bij Bundeljeverzekering heb je al verzekeringen op één plek. We scannen jouw huidige verzekeringsproducten en bekijken vervolgens welke verzekering het beste bij jou of jouw bedrijf past. Ook fijn: we regelen alles digitaal, dus geen last van vervelend papierwerk.

Benieuwd we voor jou kunnen betekenen?

De voordelen op een rijtje:
 • Al je verzekeringen op één plek
 • Nooit meer oververzekeren
 • Het beste advies tegen de beste prijs
Gratis
intake t.w.v.
€95,00 ontvangen?
Gratis intake t.w.v €95,00 ontvangen?

Vragen? We beantwoorden ze graag voor je.

Waarom zou ik mijn verzekering niet online afsluiten op een vergelijkingswebsite?

Een verzekering is geen energiecontract. Als je schade hebt, is het van cruciaal belang dat jouw verzekeraar je de schade ook echt uitbetaalt. Daarnaast zijn verzekeringsproducten complex. Onze specialisten kennen de beste producten uit de hele markt en geven je een goed advies.

Is overstappen van mijn huidige tussenpersoon/intermediair moeilijk?

Nee, overstappen is eenvoudig en snel geregeld. Vul het formulier in boven aan de pagina, en wij regelen de rest!

Hoe kan het dat jullie binnen 24 uur uitbetalen bij schade?

Wij hebben een team van schadebehandeling specialisten die de schade direct voor je mogen afhandelen. Hierdoor hoeft het dossier niet door het traject via de verzekeraar (dit duurt vaak meerdere weken).

Mijn verzekeringen zijn ondergebracht bij de verzekeringsadviseur die mijn ouders ook hadden. Dat zal dus wel goed zijn?

Als je een film kijkt, haal je dan ook nog videobanden bij de videotheek?

Ik heb geen zin om over te stappen. Volgens mij heb ik daar veel papierwerk aan?

Snappen wij, daarom regelen wij het meeste voorwerk en werken wij 100% online.