Bundel je verzekering

9.0
276 reviews
Besparen op je
verzekeringen
Al je verzekeringen
op één plek
Altijd persoonlijk
consult

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Middle Man Verzekeringen B.V.: Middle Man Verzekeringen B.V., gevestigd te Eindhoven aan de Emmasingel 31 227 5611 AZ, Eindhoven, hierna te noemen: “Middle Man Verzekeringen B.V.”,
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Middle Man Verzekeringen B.V. enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht: De door Opdrachtgever aan Middle Man Verzekeringen B.V. verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
1.4 Financieel Product: De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover Middle Man Verzekeringen B.V. zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Middle Man Verzekeringen B.V. zal bemiddelen.
1.5 Financiële Instelling: De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Middle Man Verzekeringen B.V. wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Middle Man Verzekeringen B.V. een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Middle Man Verzekeringen B.V. is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan Middle Man Verzekeringen B.V. verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Middle Man Verzekeringen B.V. en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Middle Man Verzekeringen B.V. werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan Middle Man Verzekeringen B.V. verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Middle Man Verzekeringen B.V., niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Middle Man Verzekeringen B.V. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Middle Man Verzekeringen B.V. en alle voor haar werkzame personen alsmede in het kader van de werkzaamheden van Middle Man Verzekeringen B.V. voor de bij haar Aangesloten Ondernemingen en onderbemiddelaars. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Middle Man Verzekeringen B.V. werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Middle Man Verzekeringen B.V. zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Middle Man Verzekeringen B.V.
3.1 Door Middle Man Verzekeringen B.V. namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.
3.2 Aan door Middle Man Verzekeringen B.V. gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Middle Man Verzekeringen B.V. een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
3.3 Door Middle Man Verzekeringen B.V. aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Middle Man Verzekeringen B.V. een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Middle Man Verzekeringen B.V. heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Middle Man Verzekeringen B.V. heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Middle Man Verzekeringen B.V. verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Middle Man Verzekeringen B.V. gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Middle Man Verzekeringen B.V. het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Middle Man Verzekeringen B.V. heeft bekend gemaakt, mag Middle Man Verzekeringen B.V. erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is Middle Man Verzekeringen B.V. toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2 Voor zover Middle Man Verzekeringen B.V. bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Middle Man Verzekeringen B.V. is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 Middle Man Verzekeringen B.V. is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan Middle Man Verzekeringen B.V. toekomende honorarium voor het financieel product vallend onder de definitie van schadeverzekering en het financieel product consumptief krediet kan inbegrepen zijn in de aan Opdrachtgever door financiële instelling in rekening te brengen bedrag. Voor overige financiële producten kan tussen Middle Man Verzekeringen B.V. en Opdrachtgever een uurtarief, vast honorarium, abonnementstarief of een combinatie worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.
6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.
6.3 Middle Man Verzekeringen B.V. is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Middle Man Verzekeringen B.V. beïnvloeden.
6.4 Facturen van Middle Man Verzekeringen B.V. dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Middle Man Verzekeringen B.V. voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
6.5 Verrekening door Opdrachtgever van door Middle Man Verzekeringen B.V. voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Middle Man Verzekeringen B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.6 Indien Opdrachtgever de door Middle Man Verzekeringen B.V. in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Middle Man Verzekeringen B.V. te voldoen kan Middle Man Verzekeringen B.V. de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten zijn overeenkomstig het Besluite vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, ingegaan 01-07-2012, zijnde 15% over de eerste € 2.500,00 met een minimum van € 40,00, 10% over de volgende € 2.500,00, 5% over de volgende € 5.000,00 en 1% over de volgende € 190.000 en 0,5% over het meerdere van de vordering.
6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.8 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Middle Man Verzekeringen B.V. aanleiding geeft, is Middle Man Verzekeringen B.V. bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Middle Man Verzekeringen B.V. die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat Middle Man Verzekeringen B.V. haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
7.2 Middle Man Verzekeringen B.V. kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Middle Man Verzekeringen B.V. zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Middle Man Verzekeringen B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Middle Man Verzekeringen B.V. verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Middle Man Verzekeringen B.V.
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Middle Man Verzekeringen B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Middle Man Verzekeringen B.V. bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Middle Man Verzekeringen B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het door Middle Man Verzekeringen B.V. te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Middle Man Verzekeringen B.V. in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Middle Man Verzekeringen B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Middle Man Verzekeringen B.V. bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Middle Man Verzekeringen B.V. geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Middle Man Verzekeringen B.V. en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Middle Man Verzekeringen B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 8.5 Middle Man Verzekeringen B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Middle Man Verzekeringen B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Middle Man Verzekeringen B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 Middle Man Verzekeringen B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Middle Man Verzekeringen B.V. verzonden (email)berichten Middle Man Verzekeringen B.V. niet hebben bereikt.
8.7 Middle Man Verzekeringen B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Middle Man Verzekeringen B.V., afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Middle Man Verzekeringen B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Middle Man Verzekeringen B.V. indien Middle Man Verzekeringen B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Middle Man Verzekeringen B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Middle Man Verzekeringen B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Middle Man Verzekeringen B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Middle Man Verzekeringen B.V. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Middle Man Verzekeringen B.V. kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan Middle Man Verzekeringen B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen door Middle Man Verzekeringen B.V. niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Middle Man Verzekeringen B.V. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Middle Man Verzekeringen B.V., zal Middle Man Verzekeringen B.V. de betreffende gegevens op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
10.3 Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacybeleid van toepassing. Deze treft u aan in de Dienstenwijzer die onderdeel uitmaakt van het eerste deel van dit document.

Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 Middle Man Verzekeringen B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer . Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
11.2 Middle Man Verzekeringen B.V. conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,00 (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Middle Man Verzekeringen B.V. de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
11.3 Op alle vorderingen, niet verlopend via het KIFID volgens het gestelde onder artikel 11.1 en 11.2, is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Middle Man Verzekeringen B.V. en haar Opdrachtgever. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door Middle Man Verzekeringen B.V. verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Middle Man Verzekeringen B.V., te worden ingediend bij Middle Man Verzekeringen B.V.. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoogte dan ook in verband met door Middle Man Verzekeringen B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door Middle Man Verzekeringen B.V. uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Middle Man Verzekeringen B.V. en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte

afspraken.
13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Middle Man Verzekeringen B.V. slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Middle Man Verzekeringen B.V. en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
13.5 Middle Man Verzekeringen B.V. is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Middle Man Verzekeringen B.V. tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Middle Man Verzekeringen B.V. genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Einde document